top of page

LITT OM OSS

Arbeid for en bedre framtid

Common Ground, Common Future

Vi lever i tider med stadig økende polarisering, manipulasjon, diskriminering og
feilkommunikasjon. Dette kan skape splid i et lokalsamfunn og samfunnet som helhet, og
fremtidig samarbeid. Hver dag ser urovekkende bilder, i gatene, i nyhetene, i sosiale
medier. Dette er mer enn bilder: hvert ansikt, hver bevegelse har en historie. Hvert
individ, hver gruppe klamrer seg til sin historie, fordi den er knyttet til deres (og gruppens)
identitet eller "identiteter" fremkalt eller skapt for å vekke sinne, frykt, diskriminering eller

ekskludering. Det utfordrende spørsmålet er "Er vi våre historier?"
Fra vår synsvinkel er de fleste av våre historier selvskapte, subjektive realiteter (eller
'sannheter'), og dermed fiksjoner, som forblir intakte gjennom vaner, gruppepress, og er
drevet av intensjoner, som kan ha positive eller negative hensikter (f.eks. trøst,
manipulasjon). I verste fall fremmer historiene egoisme, segregering, separasjon,
isolasjon, og er et potensial for stereotypisering, diskriminering eller ekskludering.

Vi-mot-dem-tenkningen kan oppleves som å ha blitt en norm (borger-regjering, innfødt-
immigrant, miljøaktivister-store bedrifter, autokrater-demokrater, osv.), og noen noen
ganger fører dette til brudd i sivilisert (sam)eksistens. Den globale fremveksten av
populisme og den medfølgende feiltolkede nasjonalismen og isolasjonismen er et
slående samtidsfenomen, som kan føre til (sosial) forstyrrelse og splid og
fremmedgjøring, som ikke bare påvirker grupper, men også hele nasjoner over hele
verden. Det er ofte et stort gap mellom 'verdiene' vi omfavner, og måten vi faktisk lever

og snakker på – normer blir diktert av dominerende diskurser.

Rettferdighet for alle?

 

Selv om FNs internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter sier at "hat
som utgjør oppfordring til diskriminering, fiendtlighet eller vold skal være forbudt ved lov",
er lovene mot hatefulle ytringer (for å bevare den offentlige orden, og beskytte
menneskeverdet) vanskelig å håndheve, og avhengig av nasjonale tiltak. Den
europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse står bak rapporter og generelle

politiske anbefalinger, men innebærer ingen forpliktelser.

Hovedmål med prosjektet

 

Målet med dette partnerskapet er å utvikle motstrategier og å utforske metoder for å øke den narrative bevisstheten,

samt å forbedre muligheten til å frembringe autentiske
fortellinger for å motarbeide prinsippene for manipulasjon og fiendtlig kommunikasjon. Å
observere bruken av historier er et viktig element i utformingen av prosjektet, da vi vet at
historier både kan splitte og samle, avhengig av bruken av historier og muntlig fortelling.
Kort sagt: vi ønsker å fremme en kunnskap om bruk av fortelling og hvordan denne
kunnskapen kan overføres. Vi ønsker å skape empati og diskusjon rundt verdier.

 

Samarbeid

Common Ground, Common Future er et partnerskap mellom Storytelling Center
(Nederland), OsloMet – storbyuniversitet (Norge), CSI (Kypros), Asociatia Psiterra
(Romania) og Youth Initiative for Human Rights – Kosovo YIHR KS (Kosovo) og er gjort
mulig gjennom støtte fra EU, innenfor rammen av Erasmus+-programmet.

bottom of page